اسپری پنچرگیری

Quick Spray

اسپری پنچرگیری لاستیک خودرو از محصولات مورد نیاز در مواقع پنچر شدن لاستیک خودرو میباشد. این اسپری برای مواقع ضروری که لاستیک خودرو پنچر شده باعث پر شدن سوراخ و کمی باد گردن لاستیک میشود.

: