اسپری قیر پاکن

Deca Flash

اسپری قیر پاکن مفرا از بین برنده قیر، چسبندگیها و مشتقات نفتی از بدنه خودرو بدون تغییر رنگ قسمتهای دیگر بدنه می باشد این اسپری قیرپاکن
از بین برنده اثر واکس پارافین از روی ماشینهای نو می باشد.

 

 

خرید آنلاین از دیجی کالا